Kata Svyatyna

  • Hormonkonjugierende Enzyme
  • Botanisches Institut, Fritz-Haber-Weg 4, 76131 Karlsruhe